Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD tại Công an cấp huyện

    1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng cho việc xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD. – Đội …
Đọc tiếp Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD tại Công an cấp huyện

Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện. – Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã …
Đọc tiếp Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện

Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đổi thẻ Căn cước công dân. – Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức triển khai thực …
Đọc tiếp Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện

     1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.      2. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có …
Đọc tiếp Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông …
Đọc tiếp Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện

Xác nhận số Chứng minh nhân dân sang CCCD

    1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD. PHẠM VI – Áp dụng cho việc xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD. – Phòng Cảnh sát Quản lý hành …
Đọc tiếp Xác nhận số Chứng minh nhân dân sang CCCD

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

       1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp lại thẻ Căn cước công dân. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp lại thẻ Căn cước công dân. – Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức triển khai thực …
Đọc tiếp Cấp lại thẻ Căn cước công dân

Cấp đổi thẻ Căn cước công dân

      1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp đổi thẻ Căn cước công dân. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp đổi thẻ Căn cước công dân. – Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức triển khai thực …
Đọc tiếp Cấp đổi thẻ Căn cước công dân

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

       1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin …
Đọc tiếp Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

      1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin …
Đọc tiếp Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư