Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp dụng cho việc Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an …
Đọc tiếp Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh