Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện …
Đọc tiếp Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện …
Đọc tiếp Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an …
Đọc tiếp Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. …
Đọc tiếp Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. …
Đọc tiếp Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. – Phòng …
Đọc tiếp Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự