Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển sinh vào các trường  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN – Tiêu …
Đọc tiếp Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI …
Đọc tiếp Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển lao động hợp đồng trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN …
Đọc tiếp Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân …
Đọc tiếp Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình