Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ.

  1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ.

– Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

– Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– CSQLHC về TTXH: Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

– CCHT: Công cụ hỗ trợ.

– TNTKQ: Tiếp nhận và trả kết quả.

– TTHC: Thủ tục hành chính.

– Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quảng Bình, có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
     – Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

– Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

– Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

– Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;

– Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

– Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực về an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

– Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực về an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
    Chỉ cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí khi đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14, ngày 20/6/2017), cụ thể:

“ Việc vận chuyển vũ khí thực hiện theo quy định sau đây:

a, Phải có mệnh lệnh vận chuyển vũ khí hoặc Giấy phép vận chuyển vũ khí của cơ quan có thẩm quyền;

b, Bảo đảm bí mật, an toàn;

c, Vận chuyển với số lượng lớn hoặc vũ khí nguy hiểm phải sử dụng phương tiện chuyên dùng và bảo đảm các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;

d, Không được chở vũ khí và người trên cùng một phương tiện, trừ người có trách nhiệm trong việc vận chuyển;

đ, Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển vũ khí ở nơi đông người, khu vực dân cư, nơi có công trình quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố, khi không đủ lực lượng bảo vệ phải thông báo ngay cho cơ quan quân sự, cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bảo vệ.”

5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   Văn bản đề nghị nêu rõ số lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của vũ khí cần vận chuyển; nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển; họ và tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện; biển kiểm soát của phương tiện x  
   Giấy giới thiệu của người đến liên hệ công tác. x  
   Bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ.    

x

5.4 Số lượng hồ sơ
   01 (một) bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
   Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Bình.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).
5.8 Lệ Phí
   100.000 đồng/01 giấy.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/ Kết quả
B1    Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức Giờ hành chính Theo mục5.3
B2    Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận hồ sơ, ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận; ghi và giao giấy biên nhận hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử đến nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa chính xác thì hướng dẫn bằng văn bản ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai lại.

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đề nghị.

Bộ phận một cửa ½ ngày làm việc BM 01 – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
B3    Nhận hồ sơ và phân công cán bộ giải quyết. Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ ½ ngày làm việc BM 05 – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.
B4    – Kiểm tra điều kiện được vận chuyển, khối lượng vũ khí thô sơ; điều kiện của phương tiện vận chuyển, người áp tải và người điều khiển phương tiện; báo cáo chỉ huy cấp đội về kết quả kiểm tra và đề xuất việc ký giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ, cán bộ kiểm tra phải đề xuất văn bản và ghi rõ các thông tin sau: ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, tài liệu có trong hồ sơ, nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, ký, ghi rõ họ, tên; chuyển hồ sơ và văn bản đề xuất đến chỉ huy cấp đội xem xét, báo cáo trưởng phòng PC06 duyệt, ký cấp giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì cán bộ kiểm tra phải dự thảo văn bản trả lời, nêu lý do và chuyển hồ sơ đến chỉ huy cấp đội xem xét, báo cáo trưởng phòng PC06 duyệt, ký văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đề nghị.

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ 01 ngày làm việc BM 05 – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.
B5 Trình lãnh đạo và ký duyệt Lãnh đạo Phòng CSQLHC về TTXH 01 ngày làm việc

 

Mẫu Giấy phép theo quy định tại VBQPPL hiện hành
B6    Sau khi giấy phép đã được lãnh đạo phòng CSQLHC về TTXH ký duyệt, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sẽ đóng dấu và chuyển kết quả xuống bộ phận một cửa. Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ
B7    – Tiếp nhận giấy phép và vào sổ.

– Trả lại kết quả cho Tổ chức.

Bộ phận một cửa Giờ hành chính BM 06 – Sổ theo dõi hồ sơ
B9    Thống kê và theo dõi Bộ phận một cửa Giờ hành chính BM 06 – Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.9

– Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

– Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ
3 BM.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
4 BM.04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
5 BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6 BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ
7 VC2 Giấy phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ
8 Một số biểu mẫu khác
  1. HỒ SƠ LƯU
TT Hồ sơ lưu
1 Hồ sơ đề cấp giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ
2 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
Hồ sơ được lưu tại Phòng CSQLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định hiện hành. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quyết định các nội dung chính trong mẫu quy trình xử lý công việc cho phù hợp. Tuy nhiên, tối thiểu gồm các nội dung: mục đích, phạm vi áp dụng; nội dung của quy trình và các biểu mẫu.

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *