Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

85
Đánh giá bài viết

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.

Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch công tác của bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2018.

Cụ thể, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gắn với tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của bộ, ngành và địa phương trên tất cả các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ về CCHC, cải cách thủ tục hành chính; việc triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 về Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo.

Công tác cải cách thể chế như công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Kiểm tra việc triển khai và kết quả đạt được của các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch…; việc cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp; tình hình giải quyết thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, ngành và địa phương.

Cùng đó, kiểm tra công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tình hình triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Công tác cải cách tài chính công như: Công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; công tác quản lý tài sản công; việc thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; việc thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp.

Kiểm tra việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Quang Đạt