Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

242
Đánh giá bài viết

Thực hiện Quyết định 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 (sau đây gọi tắt là Luật), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện  trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

 

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Công Thương; Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

 2. Tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ được giao trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Phân công thực hiện

– Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, biên soạn tài liệu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh;

– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan biên soạn tài liệu tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

– Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan biên soạn tài liệu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh;

– Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân;

– Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình; Báo Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành đến các hội viên, đoàn viên.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản pháp luật

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình ban hành; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc thẩm quyền của đơn vị tham mưu ban hành để bảo đảm phù hợp với Luật;

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 01/7/2018.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

c) Phân công thực hiện:

– Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ chiến sỹ trong Công an nhân dân và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của công an tỉnh.

– Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

– Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

d) Thời gian thực hiện: quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

b) Sở Công Thương củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý.

c) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình