Khẩn trương chỉ đạo việc sử dụng, khai thác thống nhất dữ liệu về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

51
Đánh giá bài viết

Để đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương, phục vụ cho việc khai thác dữ liệu TTHC để công khai và tổ chức thực hiện TTHC, ngày 16/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 345/UBND-KSTT về việc khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. 

 

Ảnh minh họa.

 

Thực hiện Công văn số 1078/VPCP-KSTT ngày 30/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc cập nhật, rà soát và chuẩn hoá dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC theo các quyết định công bố của UBND tỉnh. Để đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương, phục vụ cho việc khai thác dữ liệu TTHC để công khai và tổ chức thực hiện TTHC, ngày 16/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 345/UBND-KSTT về việc khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc sử dụng, khai thác thống nhất dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC để đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương và tổ chức công khai tại cơ quan giải quyết TTHC. Trường hợp phát hiện thông tin TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC sai lệch với nội dung quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh đang có hiệu lực thi hành thì kịp thời phản ánh cho Văn phòng UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung theo quy định. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương có TTHC cần thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, lập Danh mục gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/3/2018 để cập nhật bổ sung thông tin lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC với Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các Trang Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; tích hợp Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để thay thế Chuyên trang TTHC hiện tại.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện các nội dung nêu trên.

 

Theo CTTĐT Quảng Bình