Năm 2017, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

95
Đánh giá bài viết
 Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thường xuyên, toàn diện, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; kết hợp quản lý xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; phát hiện và đề xuất phương hướng khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động xử lý vi phạm hành chính; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ; Cục Hải quan Quảng Bình; UBND các huyện Bố Trạch, Minh Hóa (mỗi huyện chọn thêm 02 đơn vị cấp xã)…

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để có giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành.

(Quang Binh Portal)