Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

339
Đánh giá bài viết

6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) toàn diện trên 06 nội dung, trong đó tập trung cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực về CCHC. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước.

 

Ảnh minh họa.

Mặt khác, các cơ quan chuyên môn, thông tin, truyền thông cũng đã tuyên truyền, giới thiệu, chuyển tải quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về CCHC như cải cách TTHC trong việc cấp phép xuất nhập cảnh tại Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh; tiết kiệm trong chi tiêu để đầu tư trang thiết bị và đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ y tế; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; vai trò lãnh đạo của Đảng trong CCHC… Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC; 61 Quyết định công bố 772 TTHC, trong đó có 468 TTHC công bố mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế và 304 TTHC bị bãi bỏ. Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố và công khai là 1.891 thủ tục. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thiết lập Chuyên mục “Người dân hỏi cơ quan chức năng trả lời” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương nhằm hướng dẫn, giải đáp, xử lý các ý kiến của tổ chức, cá nhân về TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; tổ chức đối thoại về TTHC định kỳ 06 tháng/lần để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Toàn tỉnh cũng triển khai 69 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cập nhật trên website có địa chỉ: motcua.quangbinh.gov.vn. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải còn triển khai 02 dịch vụ công mức độ 4 theo hệ thống Phần mềm của Bộ, gồm: Dịch vụ Cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Lào và Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 38 đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, trong đó có 21 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, 08 UBND cấp huyện và 09 cơ quan khác, góp phần tăng khả năng kết nối, đồng bộ xử lý giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, kết nối liên thông đến UBND cấp xã, đáp ứng được yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, đem lại kết quả thiết thực trong CCHC Nhà nước, tiết kiệm được chi phí và nâng cao hiệu quả công việc được giao. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại 15/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 155/159 xã, phường, thị trấn; duy trì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại 7/8 đơn vị cấp huyện và 02/159 xã, phường (xã Bảo Ninh và phường Bắc Lý). Ngoài ra, các ngành, địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách tài chính công…

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nội dung CCHC; nhiều TTHC vẫn còn rườm rà; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông còn chậm; tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, tổ chức vẫn còn diễn ra; cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện làm việc phục vụ cho công tác CCHC chưa được đầu tư đúng mức…

6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC; rà soát, tự kiểm tra văn bản QPPL các cấp ban hành; đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Cùng với đó, các ngành, địa phương tập trung sắp xếp, kiện toàn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện Đề án xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động cuối năm 2017; thực hiện xác định Chỉ số CCHC các cấp, kiểm tra CCHC trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch…

Theo Cổng TTĐT Quảng Bình