Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh.

32
Đánh giá bài viết

Ngày 10-1, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BCĐ 138) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016.

 

Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tiếp tục phát triển trên toàn tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng. Từ trong phong trào này, đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến.
Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết, ổn định tình hình ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở không ngừng được củng cố, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.
Kết quả phân loại năm 2016 có 1.160/1.274 khu dân cư, 138/159 xã, phường, thị trấn, 331/362 cơ quan doanh nghiệp và 547/575 trường học được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 109 tập thể và 310 cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
Tuy nhiên, công tác tham mưu triển khai công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở một số địa phương còn chậm, hiệu quả mang lại chưa cao; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến ở một số nơi chưa được quan tâm thực hiện; kinh phí phục vụ công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” còn hạn chế; chế độ, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở chưa thỏa đáng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT và thống nhất những nội dung trong chương trình công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017 do BCĐ 138 tỉnh ban hành.
Theo đó, BCĐ 138 tiếp tục chú trọng công tác tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đẩy mạnh tổ chức xây dựng xây dựng phong trào này ngoài xã hội và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và công tác dân vận…
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2016.
(Báo Quảng Bình).