Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và lao động

815
Đánh giá bài viết

Ngày 02/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ảnh minh họa.

Quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế gồm: Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế; Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế; Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. Quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Trên cơ sở các dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định. Trong đó căn cứ vào mức độ bảo đảm an toàn của các giải pháp xác thực danh tính điện tử tổ chức, cá nhân trên Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản của Cổng Dịch vụ công Quốc gia được tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để lựa chọn, xác định phương thức xác thực điện tử bằng tài khoản đăng ký, đăng nhập hoặc thực hiện ký số hoặc bằng giải pháp xác thực khác đối với biểu mẫu điện tử (e-form), hồ sơ bản điện tử (file); đồng thời đăng tải, hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp; xây dựng mẫu kết quả thủ tục hành chính bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; đăng tải số điện thoại và hộp thư điện tử của đơn vị đầu mối thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế kèm theo từng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp giúp tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ.

Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm áp dụng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này thay cho các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính; lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tổ chức thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được quản lý, lưu giữ bằng văn bản giấy sang dữ liệu điện tử nhằm tích hợp, chia sẻ, khai thác theo quy định.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình