Sẽ bồi dưỡng khoảng 25.700 lượt CBCC làm công tác tôn giáo

30

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 – 2020 được ban hành ngày 09/02/2017.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong khoảng 25.700 lượt CBCC được bồi dưỡng có:

– Tối thiếu 95% công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Tối thiểu 95% CBCC làm công tác tôn giáo của ban, ngành, đoàn thể ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ làm công tác giáo thuộc lực lượng công an, quân đội;

– Tối thiểu 90% cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở.

Đề án cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện việc bồi dưỡng CBCC như:

– Xây dựng chương trình, tài liệu, hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, cấp quản lý, địa bàn quản lý, đặc thù từng loại tôn giáo;

– Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên.

Quyết định 174/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tiêu Dao