“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ gắn với việc nâng cao nhận thức tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm cá nhân của CBCS trong công tác”.

192

 

Đó là lời chỉ đạo của Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy-Phó giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động Công an tỉnh tại lễ phát động thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được tổ chức vào sáng nay tại Công an thị xã Ba Đồn, một trong hai đơn vị được chọn làm điểm.

 

Công an thị xã Ba Đồn tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

Cuộc vận động ““ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, lễ tiết tác phong cho toàn thể CBCS Công an Quảng Bình nói chung, Công an thị xã Ba Đồn nói riêng. Theo đó, Công an thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thường xuyên khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với CBCS trong đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng Người Công an thị xã Ba Đồn văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thực hiện Cuộc vận động.

 

Phát biểu tại Lễ phát động, Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động yêu cầu Công an thị xã Ba Đồn phải đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, tránh các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu. Nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc những đơn vị, CBCS có tư thế, tác phong, ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân. Nghiên cứu, tổ chức các hình thức tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân giám sát các hoạt động của lực lượng Công an một cách khách quan, đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo được các yêu cầu nghiệp vụ.

 

Đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn đã triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động với 07 nội dung, biện pháp cụ thể, sát thực.

 

Đại diện các đội nghiệp vụ, Công an phường, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đã ký cam kết thực hiện Cuộc vận động.

 

Tại lễ phát động, đại diện các Đội nghiệp vụ, Công an phường, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đã ký cam kết thực hiện cuộc vận động một cách nghiêm túc nhất gắn với  việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 Thiên Ca