Tăng cường xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh kinh tế góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

202
Đánh giá bài viết

Thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế- xã hội (KT – XH), an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sự cố môi trường biển do Formosa gây ra và quá trình triển khai dự án FLC Quảng Bình là những “điểm nóng” ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, môi trường đầu tư trên địa bàn trong thời gian dài. Trong khi các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp, xảy ra trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm…. với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại về người, tài sản. Tất cả những vấn đề trên đã tác động trực tiếp đến công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn ANTT nói chung, công tác bảo vệ an ninh kinh tế (ANKT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Lực lượng ANKT phối hợp truyền tải điện kiểm tra an ninh an toàn đường dây 500kv

Xác định rõ mục tiêu công tác bảo vệ ANKT là phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế. Thời gian qua lực lượng bảo vệ ANKT Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị các cấp, các ngành có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, không để tội phạm lợi dụng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức kinh tế, xã hội, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch và các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế.

Kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh có biện pháp giải quyết dứt điểm các điểm nóng trên lĩnh vực kinh tế, ổn định tình hình. Chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT nảy sinh từ quá trình phát triển kinh tế – xã hội, như đền bù giải phóng mặt bằng, di dời dân, hỗ trợ tái định cư, khiếu nại, khiếu kiện, ô nhiễm môi trường…

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh và xử lý có hiệu quả với các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế và chống tham nhũng. Điển hình như: Đấu tranh làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Am – Người tự xưng là chủ tịch Tập đoàn xây dựng Việt Nam – Cu Ba lợi dụng chủ trương xây dựng nông thôn mới, mạo danh các cơ quan, tổ chức chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sả. Ngoài ra, lực lượng ANKT đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp trên các lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản, viễn thông công nghệ thông tin, du lịch… hoặc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế cụ thể để cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức kinh tế, trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT tại các cơ quan, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Những năm tới, tình hình KT-XH tỉnh Quảng Bình tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng ANTT trên lĩnh vực kinh tế, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng quá trình hội nhập, hợp tác kinh tế để chống phá Việt Nam, trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Bình. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ ANKT trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng ANKT phát huy truyền thống anh hùng, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với mục tiêu: Xây dựng lực lượng ANKT đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá; gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, bảo đảm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; chú trọng bồi dưỡng, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Mỗi CBCS ANKT phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm CBCS vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành, chống các biểu hiện cơ hội thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Ba là, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bố trí CBCS phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANKT đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. Sửa đổi, bổ sung kịp thời nội quy đơn vị, quy chế công tác, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các đội nghiệp vụ. Căn cứ năng lực thực tiễn để bố trí, phân công CBCS quán xuyến đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực và mục tiêu. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đi đôi với đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ; không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện, đảm bảo đội ngũ CBCS làm công tác đảm bảo ANKT tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có trình độ ngoại ngữ và khoa học-kỹ thuật, có phẩm chất đạo đức của người Công an cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, luôn thực hiện đúng các quy trình, chế độ công tác, điều lệnh CAND.

Bốn là, cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng sâu sát, cụ thể, thường xuyên, kịp thời. Kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ huy, chỉ đạo. Đổi mới tư duy nghiệp vụ và các biện pháp công tác của lực lượng ANKT; tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh về ANKT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của CBCS gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Năm là, tăng cường tiềm lực của lực lượng ANKT, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, tăng biên chế hợp lý phải đi đôi với trang bị kỹ thuật hiện đại; có cơ chế, chính sách ưu tiên lực lượng ANKT huy động sử dụng nhân tài, thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANKT; đồng thời, chú trọng đầu tư trang bị phương tiện và nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất; trước hết là trang bị các phương tiện thông tin chỉ huy, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành và phương tiện cơ động chiến đấu. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện lý luận, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCS thực hiện công tác đảm bảo ANKT. Tăng cường xây dựng lực lượng ANKT trong sạch, vững mạnh và hiện đại là một đòi hỏi khách quan; là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANKT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới.

Đại tá Trần Văn Tùng      

Trưởng phòng An ninh kinh tế