Tìm hiểu nội dung về “Hòa giải tại cộng đồng” tại Điều 94 BLHS năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017)

934

Hòa giải tại cộng đồng là biện pháp giám sát, giáo dục có tính nghiêm khắc cao hơn so với biện pháp khiển trách.

 

Ảnh minh họa.

 

– Biện pháp biện pháp giám sát, giáo dục có tính nghiêm khắc cao hơn so với biện pháp khiển trách chỉ được áp dụng với điều kiện về loại tội phạm được thực hiện cụ thể như sau:

  1. a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của BLHS;

Đây là trường hợp từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 BLHS mà tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm hoặc tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù.

  1. b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 BLHS năm 2015.

Đây là trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS năm 2015, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết người); Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm),…của Bộ luật hình sự năm 2015.

Như vậy, tội phạm mà người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện phải là tội rất nghiêm trọng do cố ý trong số các tội sau đây: tội cưỡng dâm (khoản 2 Điều 143); tội mua bán người (khoản 1, khoản 2 Điều 150); tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (khoản 3 Điều 169); tội cưỡng đoạt tài sản (khoản 2, khoản 3 Điều 170);…

– Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp này cũng là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào vụ án được giải quyết đến giai đoạn tố tụng nào. Cơ quan có thẩm quyền này có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng.

– Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải xin lỗi người bị hại, bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

– Cơ quan đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự nhất định thời gian thực hiện nghĩa vụ xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại đồng thời ấn định thời gian thực hiện nghĩa vụ trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, nghĩa vụ tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp trong khoảng từ 03 tháng đến 01 năm.

 

Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng

1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọngthuộc trường hợpquy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọngthuộc trường hợpquy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại;

b) Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.

4. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền ấn định thời điểm xin lỗi, thời gian thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và nghĩa vụ quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này từ 03 tháng đến 01 năm.

 

Quang Thắng