Tìm hiểu nội dung về “Tù có thời hạn”

1116

Điều luật 101 BLHS năm 2015 quy định về mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo hai nhóm tuổi khác nhau là từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ảnh minh họa.
Điều 101. Tù có thời hạn

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù. Quy định này cần được hiểu là nếu khung hình phạt được áp dụng để xử lý người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì hình phạt tối đa được áp dụng đối với bị cáo trong trường hợp này là 18 năm tù, mức phạt tù tối thiểu được áp dụng trong trường hợp này là ba phần tư mức phạt tù tối thiểu của khung hình phạt được quy định. Điều luật này cũng quy định nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định. Quy định này cần được hiểu là nếu khung hình phạt được áp dụng để xử lý người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội quy định hình phạt tăng nặng nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt tối đa được áp dụng là ba phần tư mức hình phạt tối đa mà điều luật quy định và mức tối thiểu được áp dụng là ba phần tư mức tối thiểu mà điều luật quy định (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu được quy định đối với hình phạt tương ứng).

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu khung hình phạt được áp dụng có hình phạt nặng nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù, mức hình phạt tối thiểu được áp dụng là một phần hai mức phạt tù mà khung hình phạt quy định; nếu khung hình phạt được áp dụng có hình phạt nặng nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định, mức hình phạt tối thiểu được áp dụng cũng là một phần hai mức tối thiểu của khung hình phạt (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu của loại hình phạt tương ứng)./.

Tiêu Dao