Tìm hiểu nội dung về “Cải tạo không giam giữ”

1058
Đánh giá bài viết

Hình phạt cải tạo không giam giữ được quy định tại Điều 100 BLHS năm 2015, là hình phạt nghiêm khắc hơn so với hình phạt cảnh cáo và hình phạt tiền nhưng lại nhẹ hơn hình phạt tù.

Ảnh minh họa.
Điều 100. Cải tạo không giam giữ

1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý.

2. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

1. Hình phạt cải tạo không giam giữ là hình phạt nghiêm khắc hơn so với hình phạt cảnh cáo và hình phạt tiền nhưng lại nhẹ hơn hình phạt tù. Vì vậy, điều luật này quy định cải tạo không giam giữ chỉ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý. Những trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hay người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thì không áp dụng hình phạt này mà xem xét áp dụng hình phạt tù có thời hạn.

2. Người dưới 18 tuổi thường chưa có thu nhập hoặc có thu nhập chưa cao, thông thường chỉ đủ để đảm bảo mức sống bình thường của họ. Vì vậy, khác với áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người đủ 18 tuổi phạm tội, Điều luật này quy định khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định. Như vậy, nếu điều luật quy định cả mức tối thiểu và mức tối đa của hình phạt cải tạo không giam giữ thì mức tối thiểu và tối đa được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là một phần hai các mức tương ứng đó (nhưng mức tối thiểu không thấp hơn 6 tháng). Nếu điều luật chỉ quy định mức tối đa của hình phạt cải tạo không giam giữ thì đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, mức tối thiểu là 6 tháng và mức tối đa là một phần hai mức tối đa điều luật đó quy định./.

Quang Thắng