Tìm hiểu nội dung về “ Xóa án tích theo quyết định của Tòa án” tại Điều 71 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

794
Đánh giá bài viết

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án là trường hợp được xóa án tích trên cơ sở quyết định của Tòa án, tại Điều 71 BLHS năm 2015 (năm 2017 sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3 ).

 

Ảnh minh họa.

 

 

1.Xóa án tích theo quyết định của Tòa án là trường hợp được xóa án tích trên cơ sở quyết định của Tòa án. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án chỉ đặt ra đối với những người đã bị kết án về một trong các tội được quy định Tại chương XIII (xâm phạm an ninh Quốc gia) và Chương XXVI (các tội phá hoại hòa bình), chống loài người và tội phạm chiến tranh) BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đây là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cần thiết phải có các quy định chặt chẽ về việc xóa án tích. Khi xem xét có xóa án tích hay không, Tòa án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Đã chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách của án treo;

– Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án;

– Kể từ thời điểm chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách của án treo, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau:

+ 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

+ 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

+ 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ 05 đến 15 năm;

+ 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

BLHS năm 2015 đã sửa đổi thời điểm tính thời hạn để xóa án tích là “từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo”, so với quy định cũ (BLHS năm 1999) là “từ ngày chấp hành xong bản án”. Nếu người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành các hình phạt này dài hơn 01 năm ( trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo) hoặc hơn 03 năm (trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm) thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án phải có đơn gửi đến Tòa án xin được xóa án tích. Tòa án xem xét nếu thấy đủ điều kiện thì ra quyết định xóa án tích. Nếu Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu thì người bị kết án phải chờ 01 năm sau (kể từ ngày bị tòa án bác đơn) mới được xem xét lại. Nếu bị Tòa án bác đơn lần thứ 2 trở đi, thì phải sau 02 năm (kể từ ngày bị Tòa án bác đơn), người bị kết án mới được xin xóa án tích (Khoản 4 Điều 71 BLHS năm 2015).

 

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

4. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

 

Quang Thắng