Tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình. Phê duyệt 10 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc.

580
Đánh giá bài viết

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình. Và ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.  

 

Ảnh minh họa.

 

1. Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 619/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành TTHC nhằm góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu; đồng thời đảm bảo tăng dần tỷ lệ TTHC được thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (gồm việc hướng dẫn; tiếp nhận và trả kết quả; xử lý và thẩm định hồ sơ; phê duyệt kết quả TTHC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh việc thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số trong việc phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần để giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình giải quyết TTHC

2. Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1727/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.  

Theo đó, có 10 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc được phê duyệt, đó là: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị (thời gian giải quyết TTHC 35 ngày); thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu (35 ngày); thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị (35 ngày); thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (35 ngày); thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố, thị xã thuộc tỉnh (40 ngày); thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn (40 ngày); thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới (40 ngày); thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị (40 ngày); thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (40 ngày), thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (40 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

 

Theo CTTĐT tỉnh Quảng Bình