Triển khai cung cấp 404 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

78
Đánh giá bài viết

Đó là thông tin tại Kế hoạch số 2349/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg nêu rõ, đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tổ chức triển khai các dịch vụ công trực tuyến và hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành kèm theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ tại địa phương.

Đối với các dịch công trực tuyến đã được Bộ, ngành trin khai toàn quốc, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí;

b) Bảo đảm khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy xuất thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT); bảo đảm khả năng tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo kiến trúc thống nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; bảo đảm kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Theo đó, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công khai trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến trước ngày 31/12/2017 và đưa vào triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó cấp tỉnh 355 dịch vụ công; cấp huyện, thị xã, thành phố 43 dịch vụ công và cấp xã, phường 06 dịch vụ công.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.quangbinh.gov.vn, bảo đảm khả năng tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo kiến trúc thống nhất trong quá trình triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp nhằm tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công (Một cửa điện tử) của tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng tính hiệu quả, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước./.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình