Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

151
Đánh giá bài viết

Ngày 11/11/2019, Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Quyết định số 4427/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương đánh giá toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019; tổ chức điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế để kịp thời bình xét thi đua, khen thưởng và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong năm 2020.

UBND giao Sở Nội vụ chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2019 đối với cấp sở và cấp huyện; UBND cấp huyện chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2019 đối với cấp xã.

Trên cơ sở đó, cơ quan cấp sở, cấp huyện, cấp xã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo các lĩnh vực tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong bộ Chỉ số CCHC của từng cấp ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Mỗi tiêu chí, tiêu chí thành phần được chấm điểm đều phải có tài liệu kiểm chứng kèm theo, đồng thời giải thích cụ thể về mức điểm tự chấm đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm.

Sau khi hoàn thành tự chấm điểm, các cơ quan gửi báo cáo kết quả về cơ quan chủ trì thực hiện theo đường công văn và thư điện tử; đối với tài liệu kiểm chứng, gửi bản photo theo đường công văn hoặc scan gửi qua thư điện tử, chia thành 07 tập tài liệu kiểm chứng, hoặc 07 file theo 07 nhóm lĩnh vực tương ứng để phục vụ công tác thẩm định.

Việc xác định Chỉ số CCHC năm 2019 nhằm tạo điều kiện để các tổ chức và công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đồng thời làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp…

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình