Trong quý II và III/2018: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

41
Đánh giá bài viết

Ngày 13/4/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, việc kiểm tra CCHC năm 2018 nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, kịp thời nắm bắt tình hình, giúp UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả CCHC trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thông qua kiểm tra để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện CCHC; biểu dương, khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời hướng dẫn, chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều hạn chế trong triển khai thực hiện.

Để đạt được mục đích đề ra, UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, chính xác; không gây trở ngại đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra; qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần chấn chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC thời gian tới, đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan giải pháp nâng cao chất lượng CCHC của đơn vị được kiểm tra và của tỉnh.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra công tác CCHC năm 2018 sẽ tiến hành tại các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc và UBND thị xã Ba Đồn, các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Thời gian kiểm tra dự kiến trong quý II và III/2018.

Theo QuangBinh Portal