UBND tỉnh Quảng Bình Phê duyệt 08 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; 19 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức bộ máy

140
Đánh giá bài viết

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2294/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.  Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

– Có 08 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi đua khen thưởng được phê duyệt, đó là: Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo chuyên đề (thời gian giải quyết TTHC 11 ngày); tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất (06 ngày); tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại (09 ngày); tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết công tác năm (13 ngày); tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Đơn vị quyết thắng” (13 ngày); tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” (13 ngày); tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua của tỉnh (13 ngày); tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh (13 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

– Có 19 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực tổ chức bộ máy được phê duyệt, đó là: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập (thời gian giải quyết TTHC 15 ngày); thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập (15 ngày); thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (07 ngày); giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (12 ngày); thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (35 ngày); tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (40 ngày); giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (40 ngày); cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện (30 ngày); phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện (30 ngày); thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện (30 ngày); xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh (11 ngày); tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện (11 ngày); cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện, huyện và xã (40 ngày); công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (30 ngày); công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ do thay đổi, bổ sung (15 ngày); hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện, huyện và xã (30 ngày); đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện, huyện và xã (15 ngày); tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện, huyện và xã (15 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình