06 tháng đầu năm 2017, mức độ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh giảm về cả số vụ lẫn số đối tượng vi phạm

82
Đánh giá bài viết
Thời gian qua, tình hình, ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện và được nâng lên. Đặc biệt, khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan Nhà nước lẫn người có thẩm quyền đều tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình giải quyết. Công tác điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra tình trạng oan, sai, bức cung, nhục hình. Thông qua các cuộc thanh, kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã làm tốt công tác hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc pháp luật về thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và văn bản về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng…
 
Ảnh minh họa.
 
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 06 tháng đầu năm 2017, về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Mức độ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 26/4/2017 giảm về cả số vụ lẫn số đối tượng vi phạm so với cùng kỳ năm 2016, giảm 1.884 vụ và 1.552 đối tượng.

Đối với việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác thanh tra, các tổ chức thanh tra trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và của UBND cấp huyện đã tích cực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Kết quả cụ thể đã tiến hành 71 cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng Luật Thanh tra, quy trình, qua đó phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong quản lý Nhà nước và kiến nghị, xử lý khắc phục, góp phần tăng cường hiệu quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, tình hình thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đó, lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tiếp công dân đúng quy định và có hiệu quả. Các đơn thư được xử lý cơ bản đảm bảo thời gian, đúng thẩm quyền; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ; quá trình giải quyết theo trình tự, thủ tục theo quy định; các Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận giải quyết tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân; đồng thời xử lý kiên quyết những đối tượng bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền, thông qua công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, trong 06 tháng đầu năm 2017, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Công an tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên một số lĩnh vực; tiếp nhận, xác minh và giải quyết tin báo tố giác tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử phạt vi phạm hành chính… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát hiện kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mặt khác, tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 16.810 vụ vi phạm hành chính, xử phạt 14.768 vụ/16.986 đối tượng vi phạm, trong đó sở, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, xã phát hiện 1.429 vụ, xử phạt 1.370 vụ/1.346 đối tượng; cơ quan ngành dọc phát hiện 15.381 vụ, xử phạt 13.398 vụ/15.640 đối tượng, riêng lực lượng Công an phát hiện 14.905 vụ/15.103 đối tượng vi phạm. Các sở, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, xã đã ban hành 1.400 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành 1.242 quyết định và còn 158 quyết định đang thi hành. Tổng số tiền phạt thu được gần 22 tỷ đồng. So với cùng kỳ tình hình vi phạm hành chính đã giảm 1.884 vụ, các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung trong lĩnh vực quản lý thị trường, giao thông vận tải, kiểm lâm, thuế, lệ phí…

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn có một số lĩnh vực mức độ vi phạm pháp luật còn khá cao như: An ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, kiểm lâm…; tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, lao động – thương binh – xã hội… vẫn xảy ra. Nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa quan tâm đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị chưa được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kiến thức pháp luật và kiêm nhiệm. Một số nội dung của Nghị định 59/2012/NĐ-CP còn chung chung, chưa phù hợp với thực tiễn…

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong đó chú trọng công tác xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND các cấp và cơ quan tiến hành tố tụng, phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật tại địa phương. Ngoài ra, đơn vị cũng kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đồng thời đảm bảo các điều kiện cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

(Quang Binh Portal)