Công an tỉnh Quảng Bình:  Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2017

110
Đánh giá bài viết

 

Từ những kiến thức được học tập, sẽ giúp cho các học viên nâng cao nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ QPAN sát với thực tế; phối hợp với các ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quốc phòng an ninh, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

 Trong thời gian 3 ngày tập trung học tập, gần 700 học viên được chia thành 5 lớp, là những  sỹ quan có cấp hàm Trung tá trở xuống, giữ chức vụ chỉ huy ở các Đội, là Đảng viên Đảng CSVN trong Công an Quảng Bình được tiếp thu các chuyên đề: Biên giới Quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ ANCT, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về ANTT trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

 

Các chuyên đề đã được truyền tải đến mỗi học viên một cách sinh động và đầy đủ nhất.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện trên cương vị công tác nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Học viên đều xác định được ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Cuối khóa học, các học viên làm bài thu hoạch. Những học viên làm bài đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4.

Thiên Ca