Đảng bộ Công an tỉnh: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng

193

(QBĐT) – Công tác chính trị tư tưởng và công tác tuyên giáo có vai trò hết sức quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân. Thời gian qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, giai đoạn 2015-2020.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, giai đoạn 2015-2020.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ Công an tỉnh đã không ngừng chăm lo đổi mới nội dung, hình thức của công tác này, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, thi đua, văn hóa văn nghệ, thông tấn, báo chí… từ đó hình thành, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, chiến sỹ vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn; tin tưởng vào sức mạnh của nền an ninh nhân dân, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng bộ Công an tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, định hướng của Đảng,  Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng; quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, coi đó là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng. Kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Mặt khác, tăng cường chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và Nhà nước làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, chiến sỹ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong từng thời kỳ; thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ về tình hình trong nước và quốc tế, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sỹ về âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam.

Tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ, chủ động giải quyết tốt các kiến nghị, vướng mắc về tư tưởng; tăng cường công tác hướng dẫn tuyên truyền, định hướng tư tưởng về những vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn; chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sỹ tập trung giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Công tác Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh ban hành các chương trình công tác về chính trị, tư tưởng, công tác tuyên giáo, hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị và công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Tổ chức hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; 110 Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập… các hiệp định thương mại có sự tham gia của Việt Nam, các dự án đầu tư; định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sỹ liên quan đến vụ môi trường biển, kết quả của các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Mặc khác, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, công an các đơn vị, địa phương chấn chỉnh tình hình cán bộ, chiến sỹ sử dụng mạng Internet và các trang mạng xã hội…

Qua công tác này, phần nào đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Thể hiện rõ nhất về bản lĩnh chính trị của lực lượng Công an toàn tỉnh là sự phối hợp chặt chẽ, mật thiết, chịu sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của nhân dân trong việc đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cán bộ, chiến sỹ Công an luôn đoàn kết, thống nhất, được nhân dân tin tưởng, yêu mến, tạo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Công an tỉnh cũng đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo trong lực lượng Công an tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Việc nắm và báo cáo tình hình công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Công an một số đơn vị, địa phương đôi lúc còn thiếu nhạy bén, chưa kịp thời; công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các cuộc vận động chưa kịp thời, phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa phát huy được hiệu quả; vẫn còn một số cán bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm điều lệnh, lễ tiết tác phong…

Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an toàn tỉnh đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh đã và đang tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thống nhất nhận thức công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân là trách nhiệm của toàn lực lượng, trước hết là cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm, tâm tư của các cán bộ, chiến sỹ; từ đó có phương hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời và tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo nên những tư tưởng, tình cảm lành mạnh trong tập thể và từng cán bộ, chiến sỹ. Chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; tăng cường sinh hoạt về chủ đề chính trị, tư tưởng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giúp cán bộ, chiến sỹ, nhất là những chiến sỹ trẻ nắm vững sâu sắc những nội dung cơ bản, nền tảng quan trọng về tư tưởng chính trị để thống nhất trong nhận thức và hành động. Tăng cường xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là nền tảng để nâng cao sức chiến đấu, chất lượng các mặt công tác công an.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”;  lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng thời, phát huy những kết quả, thành tích đạt được, những kinh nghiệm hay, những mô hình mới để tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngô Quang Văn