Huyện Lệ Thủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018

117

Sáng ngày 7/8/2018, huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban chỉ huy Công an huyện; đại diện các phòng, ban chức năng của Công an tỉnh và Công an huyện.

 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Giai đoạn 2013 – 2018, Công an huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm do BCĐ 138 huyện ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức triển khai thực hiện các diễn đàn, các phong trào thi đua cách mạng, cuộc vận động gắn kết với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

5 năm qua đã tổ chức được 150 cuộc tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư và trường học trên địa bàn với hơn 380.000 lượt đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia; xây dựng, nhân rộng được 35 mô hình làm công tác ANTT tại cơ sở. Nhiều mô hình duy trì hoạt động có hiệu quả, như: Mô hình “Cụm giáp ranh đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT” giữa huyện Lệ Thủy với huyện Quảng Ninh; mô hình “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT” giữa huyện Lệ Thủy với huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị; mô hình “Trường học an toàn về ANTT”; mô hình “Tiếng kẻng ANTT”; “5 giúp 1”…Qua phân loại đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm có trên 95% các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT.

 

Đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn phức tạp về ANTT, tuyến biên giới, vùng biển, vùng đồng bào dân tộc ít người, các trường học…; tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại và tổ chức cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT”, thực hiện  “Nói đi đôi với làm”, quy chế dân chủ ở cơ sở để phong trào hoạt động ngày càng có chiều sâu, thuyết phục, từng bước củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần quan trọng phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

 

Các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018.

 

Hội nghị đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018 gồm: Đội Xây dựng phong trào phụ trách xã về ANTT; khu dân cư thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Trưởng Công an xã An Thủy; đồng chí Trần Đại Cương, Trưởng Công an thị trấn Nông trường Việt trung và ông Lê Văn Ngoan, Chủ tịch Mặt trận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy.

 

TH