Một số kết quả đáng ghi nhận từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Quảng Thủy

47

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; trong lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng là cốt yếu.

Công an xã Quảng Thủy kiểm tra công tác PCCC một cơ sở bán gas trên địa bàn

Thực hiện Chỉ thị 09- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, Ban Công an xã Quảng Thủy (Thị xã Ba Đồn) đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xác định rõ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ phát huy được hiệu quả khi các tổ chức, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tự giác tham gia, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học tăng cường vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 Thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền rà soát đánh giá, kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả Ban an ninh ở các thôn. Rà soát lại địa bàn, củng cố các điểm tuần tra nhân dân, nâng cao hiệu quả của tổ liên gia, tổ hòa giải để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, không để xảy ra các mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào hoạt động có chiều sâu, Ban Công an xã đã củng cố Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự xã, ở các thôn đều bố trí một Ban an ninh, các tổ tự quản về an ninh trật tự; tiếp tục nhân rộng mô hình 5 an toàn về an ninh trật tự; phối hợp Công an thị xã Ban Đồn, Ban chỉ huy Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức xây dựng mô hình xã lành mạnh không ma túy, không tệ nạn xã hội. Xây dựng quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; về công tác giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ trẻ em; về hành động, phòng chống ma túy trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an viên, các Ban an ninh về pháp luật, nghiệp vụ để không ngừng nâng cao năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nổi bật là, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Ban Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp điều tra, làm rõ 05 vụ phạm pháp hình sự, gọi hỏi răn đe 09 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, hòa giải 02 vụ, kiểm tra tạm trú tạm vắng 12 lượt, giải quyết kịp thời mọi công việc, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vẫn còn những khó khăn nhất định, như sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể ở địa phương chưa được thống nhất trong xây dựng các mô hình, trong công tác tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa, tố giác tội phạm.     

Thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đi cùng với sự phát triển thì tình hình an ninh trật tự còn diễn biến khá phức tạp, khó lường; các đối tượng cực đoan, đối tượng thù địch, đối tượng phản động trong và ngoài nước sẽ có những hoạt động tinh vi, chống phá quyết liệt. Các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự sẽ tiếp tục gia tăng. Để củng cố và duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm địa bàn xã.

Thứ hai, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể với các lực lượng trong công tác xây dựng phong trào và đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp, kế hoạch tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh tội phạm.

Thứ tư, quan tâm xây dựng củng cố kiện toàn lực lượng nòng cốt, các tổ hòa giải, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, không để các vụ việc phức tạp xảy ra.

Thứ năm, thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Linh Giang