Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Lương Ninh

65
Đánh giá bài viết

Bám sát sự chỉ đạo của các cấp, Ban Công an xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh đã tích cực tham mưu Cấp ủy, Chính quyền phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Ban Công an xã Lương Ninh giao ban công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn

Thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Ban Công an xã Lương Ninh đã chủ động tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, phát động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cấp ủy, chính quyền đã thực sự vào cuộc, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, then chốt, từ đó đã tổ chức cho các hộ gia đình học tập pháp luật, ký cam kết phòng, chống tội phạm, xây dựng xã an toàn về an ninh trật tự.

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng, muốn huy động được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc thì trước hết đòi hỏi lực lượng Công an phải gắn bó máu thịt với nhân dân. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, từ đồng chí Trưởng, Phó và mỗi đồng chí Công an viên thuộc Ban Công an xã Lương Ninh luôn thể hiện tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, không bao che cái xấu, không hách dịch cửa quyền mà luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một trong những nhân tố đem lại thành công cho Ban Công an xã đó là làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ. Không quản ngại khó khăn, vất vả, thường xuyên đến tận thôn, xóm, các hộ gia đình để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động quần chúng nhân dân xây dựng đời sống văn hoá mới ở cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn chặn, phát hiện các hoạt động phá hoại, thu giữ tài liệu có nội dung xấu, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng.

Ban Công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vững vàng trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội; làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Tham mưu Cấp uỷ, Chính quyền địa phương trong xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động hướng dẫn, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tiếp tục duy trì có hiệu quả hơn 20 mô hình tự quản về an ninh trật tự, như: Tổ xung kích tự quản, Hội phụ nữ tích cực giáo dục con em chấp hành tốt pháp luật, đoạn đường tự quản về an ninh trật tự… Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2017, Ban Công an xã đã tổ chức gần 40 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hàng nghìn lượt người tham gia; tổ chức hơn 50 hộ gia đình và 500 em học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật. Qua công tác phát động quần chúng, nhân dân đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị quan trọng, giúp phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý 09 vụ/ 11 đối tượng; ngăn chặn, hạn chế các vụ án hình sự đến mức thấp nhất và đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, không để khiếu kiện, khiếu nại kéo dài và hình thành điểm nóng.

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Trưởng Công an xã Lương Ninh trực tiếp giáo dục, răn đe đối tượng vi phạm pháp luật

 

Để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những năm tới Ban Công an xã Lương Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức, biện pháp nhằm nâng cao việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Công an xã với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể. Củng cố, hoàn thiện các quy chế phối hợp liên tịch, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xây dựng xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

4. Định kỳ tổ chức sơ kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tham mưu làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Ban Công an xã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn, đối tượng để có biện pháp, đối sách thích hợp trong phòng, chống các loại tội phạm. Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông,… làm tiền đề thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phát triển vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tố Nga