Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

49
Đánh giá bài viết
Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương dự thảo văn bản quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo văn bản. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo, một số sở, ngành có điều chỉnh các thủ tục hành chính liên quan đến quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ảnh hưởng đến nội dung dự thảo. Cùng với mục tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án, ngày 08/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1481/UBND-KTTH về việc cập nhật và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương cập nhật nội dung mới của các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất vào dự thảo văn bản quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo phụ lục đính kèm. Nội dung dự thảo đăng tải trên website Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://skhdt.quangbinh.gov.vn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại các sở, ngành và địa phương liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất; đồng thời giảm tối thiểu 20% số ngày giải quyết ở từng thủ tục hành chính cụ thể so với thời gian quy định hiện hành.

Văn bản cập nhật các thủ tục hành chính và thời gian thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/9/2016.

Hồng Mến (Quảng Bình Portal)