Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, công sở điện tử

611
Đánh giá bài viết

Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 1934/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu có 100% cơ quan Nhà nước khai thác, ứng dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh như: Cổng/trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành, theo dõi chỉ đạo điều hành, một cửa điện tử, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo trực tuyến và thông tin kinh tế – xã hội…; 90% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng; 100% văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành, giải quyết của cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 95 – 100% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan Nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin; hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử.

Để phục vụ người dân và doanh nghiệp, Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu 100% thông tin hoạt động của cơ quan Nhà nước được cung cấp trên Cổng/trang thông tin điện tử theo quy định; 60% dịch vụ công của sở, ban, ngành cấp tỉnh, 50% dịch vụ công cấp huyện và 25% dịch vụ công cấp xã đạt ở mức độ 3, 4; 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên phát sinh hồ sơ trực tuyến; 20% hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đã xác định các giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả văn bản của Trung ương, tỉnh về lĩnh vực CNTT; tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT; hoàn thiện quy chế, quy định về sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung; ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT; kết hợp đầu tư mới với việc chuyển giao công nghệ; thu hút nguồn lực cho ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Cùng với đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung xây dựng các tiêu chí ứng dụng CNTT trong hạng mục đánh giá mức độ hiện đại hóa hành chính phù hợp với tình hình mới; hoàn thiện cơ cấu bộ máy, tăng cường số lượng cán bộ chuyên trách CNTT, đáp ứng công tác tham mưu, triển khai, quản lý, vận hành, khai thác, ứng dụng và bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, CSDL; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thông tin; xây dựng, hoàn thiện Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước…

Quang Binh Portal