Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành

59
Đánh giá bài viết
Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, ngày 28/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 495/UBND-THCB về việc tiếp nhận, xử lý văn bản trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH).
 
Theo đó, kể từ ngày 01/4/2017, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ (văn thư) thường xuyên truy cập vào Phần mềm để tiếp nhận văn bản đến qua đường mạng và kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan chỉ đạo xử lý, đặc biệt là giấy mời, thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản có tính chất giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trể trong thực hiện nhiệm vụ vì lý do chưa nhận được văn bản giấy đối với các văn bản đã được gửi đến qua Phần mềm QLVB&ĐH.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đảm bảo Phần mềm QLVB&ĐH hoạt động thông suốt từ UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và ngược lại; hướng dẫn các đơn vị khai thác, sử dụng tính năng cập nhật văn bản đến qua mạng để vào sổ; cử cán bộ hỗ trợ trong quá trình sử dụng Phần mềm, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả việc ứng dụng gửi nhận văn bản trên Phần mềm về UBND tỉnh.

(Quang Binh Portal)