Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Lệ Thủy

94

Công an huyện Lệ Thủy luôn coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong những năm qua, đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với thực hiện các mục tiêu, nội dung công tác đảm bảo an ninh trật tự được đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn về tăng cường lãnh đạo thực hiện việc xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã chủ động trong công tác phối hợp triển khai thực hiện các thông tư liên tịch, chương trình phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận và các phong trào cách mạng khác, qua đó huy động được cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm, trong đó đã chú trọng đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc, khu vực giáp ranh. Công tác tuyên truyền, phát động  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện ngày càng đa dạng, phong phú thông qua các hội nghị, các buổi họp dân, trao đổi…, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các thôn, xóm … Hàng năm đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hiện nay trên địa bàn có 66 mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự được xây dựng, hoạt động tại các khu dân cư …đã thu hút hàng ngàn người tham gia, tạo thành mạng lưới an ninh nhân dân rộng khắp. Thông qua các tổ chức này, nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng công an nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự và hoạt động của tội phạm. Trong xây dựng phong trào, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giải quyết các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, tập trung giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm. Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến được quan tâm. Nhiều mô hình được tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm và nhân rộng như mô hình phối hợp giữa Công an huyện với Câu lạc bộ Công an hưu trí trong đảm bảo ANTT “Trẻ xông pha già chung sức”, mô hình “Cụm giáp ranh đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT” giữa huyện Lệ Thủy với huyện Quảng Ninh, mô hình “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT” giữa huyện Lệ Thủy với huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị…và một số mô hình tại cơ sở như mô hình “thôn, xóm an toàn về ANTT” tại các khu dân cư của xã Hoa Thủy, xã Dương Thủy, xã Liên Thủy, xã Mỹ Thủy, xã Thái Thủy; mô hình “Đoàn viên thanh niên nói không với ma túy, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội” tại xã đoàn An Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy; mô hình “Tổ liên gia tự quản” tại xã An Thủy; mô hình “Tổ tuần tra nhân dân” tại xã Ngư Thủy Bắc; mô hình “Anh bộ đội Cụ Hồ, trẻ xông pha già mẫu mực” tại xã Ngư Thủy Trung…Thực hiện Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19.2 trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 12/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Xã Lộc Thủy, xã Phong Thủy, xã Liên Thủy, xã An Thủy, xã Mỹ Thủy, xã Mai Thủy, xã Xuân Thủy, xã Cam Thủy, xã Sơn Thủy, xã Phú Thủy, xã Dương Thủy, xã Tân Thủy), năm 2018 có thêm 4 xã đăng ký phấn đấu (Xã Hồng Thủy, xã Thanh Thủy, xã Hoa Thủy, xã Trường Thủy) hoàn thành các Tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trên thực tế, các xã đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Lệ Thủy đã khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn dân. Chính nhân dân đã xây dựng nên nề nếp kỷ cương và tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, góp phần từng bước xã hội hóa công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Lệ Thủy sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức, biện pháp, đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể. Củng cố, hoàn thiện, triển khai thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Tập trung xây dựng khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn An toàn về an ninh trật tự theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

Bốn là, định kỳ tổ chức sơ kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mặt công tác của lượng lực Công an xã, quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, lực lượng Công an huyện chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn, đối tượng để có biện pháp, đối sách thích hợp trong phòng, chống các loại tội phạm. Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, có thái độ phục vụ tránh phiền hà sách nhiễu nhân dân. Tổ chức các đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông,… làm tiền đề thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Thượng tá Ngô Văn Toản        

Phó Trưởng Công an huyện Lệ Thủy