Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh 

68
Đánh giá bài viết
         Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3626/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
        Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016; tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng tại cấp sở, cấp huyện và cấp xã đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, đề ra phương hướng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2017.

 

Nhập nội dung chỉ đạo điều hành của tỉnh lên phần mềm.
Nhập nội dung chỉ đạo điều hành của tỉnh lên phần mềm.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các lĩnh vực tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong bộ Chỉ số cải cách hành chính của từng cấp, đồng thời kèm theo tài liệu kiểm chứng đối với mỗi tiêu chí, tiêu chí thành phần được chấm điểm. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có giải thích cụ thể về cách đánh giá, tính điểm. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tiến hành điều tra xã hội học theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”…

Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cấp sở, cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, xác định được những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo.

Tiêu Dao

Nguồn: Quảng Bình Portal