Từ năm 2017 – 2020, thực hiện bồi dưỡng cho 100% cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, quản lý Nhà nước về tôn giáo

81
Đánh giá bài viết
Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 891/KH-UBND về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2020.
 
Ảnh minh họa.
Kế hoạch đặt ra mục tiêu từ năm 2017 – 2020, thực hiện bồi dưỡng cho 100% cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, quản lý Nhà nước về tôn giáo đối với cấp tỉnh và cấp huyện, xã, phường, thị trấn, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ kiến thức, trình độ, năng lực quản lý, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo và quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở các cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng công an, quân đội; cán bộ kiêm nhiệm, phụ trách công tác tôn giáo cấp xã, phường, thị trấn: Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tôn giáo; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật kịp thời những thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn của tỉnh; nâng cao kỹ năng trong việc tham mưu xử lý những tình huống thực tế phát sinh liên quan đến tôn giáo xảy ra tại các địa bàn cơ sở.

Theo Kế hoạch, năm 2017 sẽ tổ chức 02 lớp, từ năm 2018 – 2020 mỗi năm 03 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình Portal