Triển khai ứng dụng Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018

48
Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 884/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018.
 
Ảnh minh họa.
Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng (gọi tắt là Chứng thư số), qua đó nâng cao hiệu lực văn bản điện tử, hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Kế hoạch bao gồm các nội dung: Tăng cường nhận thức, đào tạo nhân lực để triển khai ứng dụng Chứng thư số; khai thác, ứng dụng có hiệu quả Chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp; gia hạn, cấp đổi chứng thư số cho tổ chức, cá nhân được cấp trong năm 2015; tiếp tục cấp mới cho tổ chức, cá nhân ứng dụng chữ ký số vào việc gửi nhận văn bản điện tử; số lượng thiết bị và lộ trình thực hiện theo từng quý trong năm 2018, bao gồm: Chứng thư số phục vụ bảo mật 517 thiết bị; Chứng thư số phục vụ cho tổ chức 517 thiết bị, Chứng thư số cho cá nhân 607 thiết bị…

Để triển khai hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ đăng ký, tiếp nhận Chứng thư số, tổ chức hội thảo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng thực hiện.

Tiêu Dao