Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

218

Thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác đảng và công tác chính trị năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này gồm có 70 đồng chí là cán bộ, chiến sỹ và công nhân viên đang công tác tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình.

Các học viên đã được quán triệt các nội dung cơ bản như Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… qua đó tiếp tục bồi dưỡng, giúp cho các quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Ngô Quang Văn