Công an tỉnh Quảng Bình công bố thủ tục hành chính được cắt giảm thời hạn giải quyết

98

Ngày 14/7/2023, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã ký ban hành Quyết định số 1020/QĐ-CAt-PV01 công bố Danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành đối với 58/171 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (cấp tỉnh: 47 cấp huyện: 05, cấp xã: 06), thủ tục hành chính cắt giảm cao nhất đạt tỷ lệ 80%, tỷ lệ cắt giảm trung bình đạt 43%.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình đăng tải toàn văn Quyết định số 1020/QĐ0CAT-PV01 để cá nhân, tổ chức nắm./.
QĐ1020
QĐ1020