Đổi mới công tác dân vận và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Quảng Bình “Vì nhân dân phục vụ”

565

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an nhân dân phải biết dựa vào dân, khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thắng lợi nhiều, giúp đỡ ta ít thì thắng lợi ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, những năm qua, lực lượng Công an Quảng Bình đã đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, từng bước tạo được thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân”, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 47/PV11 ngày 24/01/2002, kế hoạch số 174/PX16 ngày 18/8/2004 về thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới và đã được triển khai sâu rộng đến từng cơ sở Đảng, các đơn vị, địa phương, tổ chức, đoàn thể và mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm thực hiện liên tục trong nhiều năm qua, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, coi đây là một trong những công tác cơ bản, trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân, có tính chiến lược, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường các biện pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nổi bật là Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác dân vận như: Chương trình hành động số 48-CTr/ĐUCA ngày 19/10/2013 của Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1406-QĐ/TU ngày 14/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế công tác dân vận của cả hệ thống chính trị và Quy chế số 02-QC/ĐUCA ngày 09/3/2012 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quy chế số 141-QC/ĐUCA ngày 03/12/2014 về công tác dân vận trong lực lượng Công an Quảng Bình; tham mưu Ban Thường Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác dân vận.   Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định về chính trị trong mọi tình huống, không để xảy ra “bị động, bất ngờ”. Quản lý chặt chẽ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối, không để phát triển, hình thành tổ chức chính trị đối lập; đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh thông tin. Đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy…không để hình thành các băng, nhóm và trở thành điểm nóng trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Quảng Bình luôn đổi mới phương thức công tác dân vận, thực hiện đa dạng hóa về nội dung, phong phú về hình thức, lấy hiệu quả làm chính. Phối hợp chặt chẽ với Ban dân vận tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động quần chúng theo Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình mới, nhằm xây dựng các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, trường học” không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, dòng họ, thôn, xóm, tổ dân phố không có tội phạm ma túy. Nhằm phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an Quảng Bình đã thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, từ đó tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trât tự xảy ra tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm “nóng”, phải bám dân, nắm rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu cho địa phương giải quyết mọi khó khăn phát sinh trong đời sống của nhân dân, xây dựng niềm tin trong nhân dân, để nhân dân tin tưởng và giúp đỡ lực lượng Công an. Đẩy mạnh công tác phát động “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn có đông đồng bào theo đạo, kết hợp làm tốt công tác dân vận, vận động giáo dân sống “Tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Tại những nơi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, đông người, lực lượng Công an tỉnh luôn có mặt kịp thời, ổn định tình hình, đồng thời bám sát địa bàn, chủ động tiếp xúc, gặp gỡ số người khiếu kiện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vướng mắc của chính quyền địa phương. Qua đó, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời thành lập các tổ công tác, phân công từng cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, không ngại khó khăn, gian khổ tăng cường về cơ sở, bám sát địa bàn, tham gia sinh hoạt cùng nhân dân với phương châm “3 cùng” (Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân) để vừa làm công tác dân vận, vừa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường cũng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý Nhà nước về tôn giáo, ngăn chặn hoạt động của các loại tà đạo…Thực tế trong công tác vận động quần chúng, bên cạnh nhân dân, những hộ gia đình có thái độ cởi mở hợp tác, phối hợp thiện chí với lực lượng chức năng, song cũng có không ít người tránh gặp gỡ, tiếp xúc với cán bộ Công an cùng các ngành chức năng, điều đó ít nhiều làm ảnh hưởng đến nhiêm vụ chuyên môn. Với tinh thần giải quyết theo quan điểm “lấy dân làm gốc” lực lượng Công an Quảng Bình đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đưa ra các phương án giải quyết sao cho “thấu tình đạt lý”. Trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bằng thái độ ân cần, nhẹ nhàng qua tiếp xúc, lắng nghe và ghi nhận đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, kiến nghị của từng người dân, đồng thời cũng thông qua đó khéo léo phân tích, giải thích rõ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương; từ đó, nhân dân đã nhận thức sâu sắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ lực lượng Công an Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau 15 năm thực hiện, Chỉ thị số 13/CT-BCA, ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân” đã triển khai sâu rộng đến Công an các đơn vị, địa phương và thu được những kết quả quan trọng; góp phần nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận; công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân được tiến hành nghiêm túc; xây dựng có hiệu quả nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, kiềm chế tội phạm, tai, tệ nạn xã hội thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt là, qua 15 năm triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như: Phòng PA83, PA88, PC45, PC64, PC66, PC67, PV28, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Công an thị xã Ba Đồn…và nhiều tập thể, cá nhân khác trong Công an tỉnh Quảng Bình đã có nhiều thành tích xuất sắc về công tác dân vận, vinh dự được các cấp khen thưởng.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của nhân dân, thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ Công an các đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2015- 2020.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-BCA, ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quy chế công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”.

3. Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp công tác ở cơ sở, xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an đều là cán bộ làm công tác dân vận khéo. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, nhân dân vùng bị thiên tai, bão lụt.

4. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân; tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân và mối quan hệ giữa Công an với nhân dân.

5. Đổi mới và tăng cường các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức tốt các hoạt động về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp chặt chẽ với Ban dân vận, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành liên quan đến công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới; kiện toàn hệ thống theo dõi, hướng dẫn công tác dân vận của Công an các đơn vị, địa phương và đảm bảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận.

Cao Thanh Thiện