Khai giảng lớp tập huấn các thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe

113

Ngày 10/8/2023, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn các thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe cho cán bộ, chiến sỹ thuộc công an các đơn vị, địa phương. 
Lớp tập huấn được diễn ra trong 05 ngày với các nội dung như: Quán triệt 02 Thông tư về đăng ký xe: Thông tư số 24, Thông tư số 25, trong đó cần chú ý một số nội dung mới như: Quy trình đăng ký xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công Bộ Công an; đăng ký, cấp biển số định danh; đăng ký biển số trúng đấu giá… Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Đây là lớp tập huấn nhằm giúp cho công an các đơn vị, địa phương và CBCS nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình, nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký xe và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác đăng ký, quản lý xe; phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện; đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý; góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sỹ trong công tác.

Mạnh Thêm