Công an Quảng Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

172

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong năm 2017, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng; qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định việc học tập, làm theo là nội dung cốt lõi để xây dựng lực lượng CAQB trong sạch, vững mạnh; coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ Nam cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và chiến sỹ công an nhân dân.

Có thể nói, Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là những văn kiện có tính chất cấp bách, lâu dài và vô cùng ý nghĩa trong việc xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, để hiện thực hóa Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, Bộ Công an nói chung và Công an Quảng Bình đang chỉ đạo triển khai quyết liệt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, đối với lực lượng Công an nhân dân Quảng Bình thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nội dung cốt lõi để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hình ảnh người chiến sỹ Công an gần dân, sát dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ dân dân.

 Các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 30/30 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn đơn vị học tập. Bố trí thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức các lớp học do các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư truyền đạt với tỷ lệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tham gia đạt trên 97%. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ, chi bộ tỷ lệ học tập, quán triệt đạt 100%. Ngoài việc tổ chức quán triệt các nội dung chính của chuyên đề năm 2017, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên trong đơn vị thảo luận các nội dung đã được học tập, quán triệt, viết bảo đăng ký kế hoạch phấn đấu của cá nhân, liên hệ với tình hình thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, đơn vị, từ đó có giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác…

 

Nâng cao hiệu quả công tác để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Sáu điều Bác Hồ dạy mãi mãi là di sản quý báu, là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ Nam cho mọi hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân. Những tư tưởng của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là sau khi được tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2017 về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong thực thi nhiệm vụ được giao, được thể hiện rõ qua hiệu quả công việc mà các lực lượng đảm nhận. Lực lượng Công an Quảng Bình đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, được nhân dân đồng tình khen ngợi, nhất là trên lĩnh vực cải cách hành chính, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, Công an các đơn vị, địa phương nhất là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc và làm việc với nhân dân như:  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng Cảnh sát giao thông, Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Phòng CSPCCC&CNCH, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an các Huyện, Thị xã, Thành phố… tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy, chỉnh trang nơi tiếp dân khang trang, sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, giải quyết công việc với nhân dân. Những việc làm thiết thực ấy đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân rất nhiều, thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ Công an đối với nhân dân.

Làm theo lời Bác dạy, lực lượng Công an Quảng Bình luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an Quảng Bình đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự tại cơ sở. Khắc sâu những lời Bác dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, tận tình, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngô Quang Văn