Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong đồng bào công giáo góp phần đảm bảo ANTT ở địa bàn huyện Quảng Ninh

116
Đánh giá bài viết

Quảng Ninh là một huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Bình; phía Bắc giáp thành phố Đồng Hới, phía Nam giáp huyện Lệ Thủy; phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp huyện Bulapha- Lào; huyện có 14 xã, 01 thị trấn; dân số 89.908 người, trong đó người theo đạo công giáo là 843, sinh sống tập trung ở 4 xã Vạn Ninh, An Ninh, Tân Ninh và Duy Ninh; huyện có 02 giáo họ, 02 giáo điểm, với 261 hộ, 842 khẩu theo đạo công giáo.

Mặc dù so với các địa bàn khác trong tỉnh số lượng giáo dân theo đạo công giáo không nhiều, nhưng qua nắm tình hình thực tế cho thấy, hiện nay đạo công giáo trên địa bàn huyện Quảng Ninh đang có chiều hướng phục hồi và phát triển. Đây cũng chính là một trong những nguy cơ, tiềm ẩn để các tổ chức phản động, các đối tượng xấu lợi dụng đạo công giáo đế chống phá Đảng và Nhà nước ta, gây mất ổn định tình hình trên địa bàn huyện. Đặc biệt sau sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa gây ra cho các tỉnh miền Trung, trên nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh thuộc giáo phận Vinh, nhiều linh mục cực đoan cùng với sự hỗ trợ của các đối tượng Việt Tân, Hội anh em dân chủ… đã kích động giáo dân tổ chức các hoạt động gây rối, chiếm trụ sở chính quyền, chặn quốc lộ 1A… làm mất ổn định tình hình ANTT.

Trước tình hình đó, để tăng cường công tác dân vận, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, BCH Công an huyện đã triển khai tích cực, đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, trong đó đã quan tâm, chú trọng công tác dân vận ở các xã có đồng bào theo đạo công giáo sinh sống, hướng cho giáo dân “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính chúa yêu nước”, chấp hành và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Người dân theo đạo công giáo lao động phát triển nông nghiệp trên địa bàn

Xác định vị trí công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng. Đây là một nội dung trong công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Với quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bảo vệ ANTT cũng là sự nghiệp của quần chúng, công tác dân vận phải xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân, cùng với nhân dân thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm để bảo vệ ANCT, đảm bảo TTATXH. Trọng tâm là Đảng ủy, Chỉ huy Công an huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt công tác sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND”; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình về công tác dân vận cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ và đội ngũ trực tiếp làm công tác dân vận ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyên Quảng Ninh nói chung và các địa bàn vùng giáo nói riêng. Chỉ đạo Công an các xã vùng giáo xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các văn bản nâng cao nhận thức về công tác dân vận và triển khai các biện pháp tăng cường công tác dân vận một cách phù hợp, có hiệu quả.

2. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Kế hoạch số 2315/X11(X28), ngày 16/4/2009 về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân. Tập trung bồi dưỡng những CBCS, đảng viên có phẩm chất, đạo đức, nắm vững nghiệp vụ về phụ trách tại địa bàn các xã vùng giáo. Tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở làm tốt công tác dân vận, qua đó tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân theo đạo công giáo hiểu rõ, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với tinh thần mỗi CBCS thực sự là một dân vận viên trong việc tuyên truyền, vận động người trong ban mục vụ, giáo dân có uy tín, có nhiều ảnh hưởng trong đồng bào theo đạo công giáo. Qua công tác dân vận lực lượng Công an nắm chắc được tình hình, hoạt động của linh mục, ban mục vụ, tâm tư, nguyện vọng đời sống của đồng bào theo đạo công giáo, qua đó đã phát hiện những vấn đề nổi lên, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý, không để đột xuất bất ngờ.

3. Tham mưu, hướng dẫn, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng các mô hình quần chúng làm tốt công tác tự quản về ANTT, như mô hình “Tổ xung kích tự quản về ANTT”. Đối với các địa bàn vùng giáo xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên” mô hình này được triển khai tại giáo họ Phúc Tín, Vạn Ninh đã phát huy tốt hiệu quả tác dụng. Qua các phong trào đã kịp thời nhân rộng, đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có nhiều người là đồng bào theo đạo công giáo.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong đồng bào theo đạo công giáo trên địa bàn huyện Quảng Ninh, chúng tôi đề ra một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13 của Bộ Công an về tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng làm cho CBCS nắm vững quan điểm công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; mỗi CBCS phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận, xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, là công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Công tác dân vận phải phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương nói chung và địa bàn các xã vùng giáo nói riêng.

Hai là, nghiên cứu đổi mới các nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua do Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình phát động. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các lực lượng của Công an huyện; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an huyện có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó xác định lực lượng An ninh và Phong trào là nòng cốt trong công tác dân vận tại các xã vùng giáo.

Ba là, chủ động tham mưu cho Thường trực huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, ban ngành đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, gắn nội dung chính trị, pháp lý và các giá trị văn hóa truyền thống yêu nước của nhân dân. Làm cho công tác tuyên truyền có sức thuyết phục cao, lan tỏa rộng, động viên được lòng tự hào dân tộc của các chức sắc, giáo dân; cải tiến nội dung sinh hoạt của các đoàn thể phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nơi có đồng bào theo đạo công giáo sinh sống. Tham mưu, đề xuất giải quyết có hiệu quả các vụ việc, các vấn đề phát sinh liên quan đến đạo công giáo, nhất là các hoạt động lợi dụng đạo công giáo của các thế lực thù địch để gây phức tạp về ANTT.

Ba là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa. Củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tổ xung kích tự quản về ANTT”, “Xứ đạo bình yên”. Chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân là đồng bào theo đạo công giáo có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm là, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng về các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, đất đai, cơ sở thờ tự… để từ đó đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Động viên chức sắc, giáo dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể, như: Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ…góp phần tích cực vào việc thực hiện nếp sống văn hóa ở các khu dân cư.

Trung tá, Ths Hoàng Hiền My        

Phó Trưởng Công an huyện Quảng Ninh