Một số kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Quảng Bình

445
Đánh giá bài viết

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Nghị quyết hàng năm của Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Năm 2016, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong cán bộ, chiến sĩ phòng Công tác Chính trị luôn được đổi mới, phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực sự trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định rằng, những thành tích, kết quả của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phòng Công tác Chính trị trong năm qua luôn gắn liền với phong trào thi đua của toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Phú Ngọc- Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác Chính trị và đồng chí Đại úy Trương Thị Lệ Thủy- Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ PX15 tại Đại hội Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, trên cơ sở khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; năm 2016, Cấp ủy, Ban chỉ huy (BCH) phòng Công tác Chính trị đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác Chính trị tư tưởng và chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Đi đúng giờ, làm hết việc, tham mưu nhanh, chất lượng tốt”. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết, lồng ghép phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”, “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, “Học tập noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và các phong trào khác do Bộ Công an, Công an tỉnh và địa phương phát động.

Cấp uỷ, Chỉ huy phòng Công tác Chính trị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, quản lý chặt chẽ CBCS bằng các chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác cụ thể. Hàng tháng và từng đợt thi đua tiến hành tổ chức bình chọn, xếp loại CBCS theo từng danh hiệu thi đua. Gắn phong trào thi đua với việc tập trung giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lối sống cho CBCS. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong các đợt thi đua, phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị biểu dương, khen thưởng, động viên khích lệ phong trào. Vì vậy, đã tạo cho phong trào thi đua và cuộc vận động luôn có động lực mới, liên tục, cổ vũ động viên được CBCS hăng hái, hưởng ứng thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tổ, đội, cá nhân điển hình tiên tiến; có nhiều lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc, nhiều tấm gương sáng tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Trong năm qua, phòng Công tác Chính trị đã phát động 03 đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Công an, của tỉnh nhà gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự thoái hóa về văn hóa, đạo đức, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, CBCS phòng Công tác Chính trị đã tập trung tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổng kết thực hiện Chỉ thị 09/CT-BCA-X11, ngày 01/9/2011 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong CAND giai đoạn 2011 – 2015″ và ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11, ngày 17/5/2016 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND, giai đoạn 2016-2020. Tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Rà soát đội ngũ báo cáo viên và đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội thuộc Công an tham gia Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy. Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hàng tháng; tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỷ lệ 100% đảng bộ, chi bộ,  97% đảng viên tham gia học tập. Hướng dẫn học tập, quán triệt chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, tỷ lệ tham gia đạt 97,4%.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động các khối thi đua; hướng dẫn tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua; hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016…Hoàn thành thủ tục đề nghị khen thưởng bậc cao; khen thưởng công trạng và thành tích đạt được; khen thưởng niên hạn; khen thưởng các đợt thi đua ngắn, đột xuất, chuyên đề cho các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh, của Ngành và của Công an tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…Thông tin kịp thời một số vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế xã hội nhằm định hướng tư tưởng đúng đắn, giúp cán bộ, đảng viên hiểu đúng và tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vững tin vào sự nghiệp đổi mới, đi lên của đất nước; không có lời nói, việc làm trái quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức cho CBCS đơn vị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình đạt tỷ lệ 100% tham gia.

Các mặt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần luôn được đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất; thường xuyên chăm lo đời sống, sức khỏe, điều kiện, cơ sở vật chất cho CBCS.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và sự vào cuộc tích cực của Cấp ủy, Chỉ huy, cùng tinh thần hăng hái thực hiện phong trào thi đua của toàn thể CBCS đơn vị, nên năm 2016 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của phòng Công tác Chính trị phát triển ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng vào những chiến công, thành tích chung của Công an tỉnh. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ “Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” cho phòng Công tác Chính trị, hàng chục lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen; có 03 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…

Qua thực tiễn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa tác dụng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cho CBCS nắm, thực hiện; tổ chức phát động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung cụ thể, sát thực tiễn và phải được Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời; phải chú trọng xây dựng hạt nhân phong trào. Cấp ủy, Chỉ huy phải thực sự gương mẫu, “Nói đi đôi với làm” cả trong công tác và sinh hoạt hằng ngày để CBCS noi theo.

2. Gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ day” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác do Bộ Công an, Tỉnh và Công an tỉnh phát động. Phải cụ thể hóa các nội dung thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động bằng các chương trình hành động, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu về chính trị, tư tưởng của mỗi CBCS.

3. Phong trào thi đua phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị và sự tham gia nhiệt tình của các đoàn thể phụ nữ, thanh niên. Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, có phương pháp bồi dưỡng, nhân điển hình thông qua sơ kết, tổng kết phong trào. Từng cán bộ, đảng viên phải xác định công tác thi đua là công tác đòn bẩy, then chốt để từng cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

4. Đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ của CBCS trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua. Coi việc thực hiện các mục tiêu thi đua là tiêu chí và thước đo phẩm chất, năng lực, ý chí của từng cán bộ, đảng viên…, xem đó là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại thi đua hàng năm của từng CBCS.

5 Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn đơn vị.

 Trung tá, TS Hoàng Giang Nam     

Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị