Quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh XDLL Công an tỉnh Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

481

Ngày 24/5/2023, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh XDLL Công an tỉnh Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và các kế hoạch của Công an tỉnh triển khai thực hiện 04 Đề án thành phần của Bộ Công an trên lĩnh vực tổ chức cán bộ. Dự và chủ trì có Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban giám đốc, Lãnh đạo Công an tỉnh; chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 10/8/2022 của Tỉnh ủy Quảng Bình về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2023 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh XDLL CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 956 tỉnh nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh XDLL Công an tỉnh Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (gọi tắt là Đề án).

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh XDLL Công an tỉnh Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 956 tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ tiến hành xây dựng Đề án một cách khoa học, công phu, kỹ lưỡng, có đánh giá bằng những số liệu cụ thể; đề ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhóm giải pháp phù hợp.

Đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án và tiến hành lấy ý kiến đóng góp, thẩm định của Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo khách quan, khoa học, đầy đủ… Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Đề án số 01-ĐA/ĐUCA, ngày 13/3/2023 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định số 1113-QĐ/TU, ngày 30/3/2023 phê duyệt Đề án của Đảng ủy Công an tỉnh về “Đẩy mạnh XDLL Công an tỉnh Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt các kế hoạch của Công an tỉnh triển khai thực hiện 04 Đề án thành phần của Bộ Công an trên lĩnh vực tổ chức cán bộ, bao gồm: Kế hoạch thực hiện đề án số 06 về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Cục và tương đương trở lên, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch thực hiện Đề án số 07 về quy hoạch phát triển nhân lực CAND đến năm 2023; Kế hoạch thực hiện Đề án số 08 về khung danh mục vị trí việc làm trong CAND; Kế hoạch thực hiện Đề án số 09 về quy hoạch đào tạo cán bộ CAND.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng CAND; kịp thời đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đặt ra đối với công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; làm tiền đề, cơ sở thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, cần nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Đề án của Đảng ủy Công an tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt, các Kế hoạch triển khai 04 Đề án thành phần của Bộ Công an trong lĩnh vực tổ chức cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Công an tỉnh, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ Công an Quảng Bình theo phương châm “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an tỉnh; xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình hiện đại, tập trung xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị hiện đại, đồng bộ..v.v..

Trần Tuấn