Tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan

32

Ngày 09/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 491/UBND-XDCB về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, trong đó tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày); phòng cháy, chữa cháy còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); kết nối cấp điện, cấp, thoát nước còn tối đa 07 ngày (giảm 07 ngày); đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính về xây dựng Quy chế phối hợp thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây dựng nội dung, quy trình phối hợp, tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính có liên quan. Ngoài ra, các sở, ngành xây dựng nội dung, quy trình phối hợp và tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng, kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường, đồng thời tổ chức đoàn liên ngành để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và kiểm tra xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình, dự án./.

 

Theo CTTĐT tỉnh Quảng Bình