Tăng cường truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

161

Để công tác phối hợp giữa địa phương và Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo hiệu quả, ngày 23/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2123/UBND-KSTT về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4959/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

– UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh giao phòng chuyên môn quản lý, vận hành Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC), Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn và https://pakn.dichvucong.gov.vn trên cơ sở tài khoản, mật khẩu quản trị đã được cung cấp.
Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được xây dựng trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cung cấp đầu mối hỗ trợ người dùng và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thuận lợi, thông suốt, hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng bộ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với tất cả các TTHC.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ chuyên ngành và cơ quan liên quan để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong quý I/2020 đối với thủ tục: Đăng ký khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký doanh nghiệp; đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp mức độ 4, cấp mới Giấy phép lái xe. Cùng với đó, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có dịch vụ công trực tuyến được xây dựng trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh rà soát, đánh giá, đề xuất Văn phòng Chính phủ danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020, đảm bảo đạt tối thiểu 20% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mà các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện khai thác thông tin về TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đặt banner của Cổng Dịch vụ công Quốc gia lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn nhằm tăng cường truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

– Có 06 quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh được phê duyệt, đó là: Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) (thời gian giải quyết TTHC 28 ngày); đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng (33 ngày); đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí cho đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 (30 ngày); đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) (28 ngày); đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng (33 ngày); đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí cho đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 (30 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ liên thông ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Theo Cổng TTĐT Tỉnh Quảng Bình