Tập huấn công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023

144
Đánh giá bài viết

Vừa qua, Công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023 cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện.

Công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, do đó, việc tổ chức Hội nghị tập huấn là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, giúp cho CBCS nắm vững và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, CBCS được nghe truyền đạt một số nội dung cơ bản các văn bản hướng dẫn công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước ở các đơn vị, địa phương; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CBCS về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần đưa công tác này đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

MT