“Tích cực tham mưu, đổi mới, chủ động, sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác”

371

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 của phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Quảng Bình được tổ chức vào sáng nay, ngày 24/01/2018.

Trong năm 2017, Phòng công tác chính trị đã bám sát chủ trương, kế hoạch của Đảng uỷ Công an tỉnh và khẩu hiệu hành động “Đi đúng giờ, làm hết việc, tham mưu nhanh, chất lượng tốt”; chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác đề ra, nhất là những nhiệm vụ công tác trọng tâm, khâu đột phá trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017. Do đó, trong năm phòng Công tác chính trị đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh  chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” điểm tại 8 đơn vị và nhân rộng 159/159 xã, phường, thị trấn. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện tốt vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 5, Bộ Công an năm 2017 và Tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”. Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức phát động các phong trào thi đua theo từng thời điểm thích hợp, có trọng tâm và chuyên sâu, sát với mục đích, yêu cầu đề ra.

 

Phòng Công tác Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018

Trong công tác tuyên truyền, phòng Công tác Chính trị đã bám sát theo từng chuyên đề, chủ đề cụ thể để có định hướng tuyên truyền phù hợp, nhất là các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; những chuyển biến, kết quả  đạt được trên các lĩnh vực công tác Công an trong năm 2017. Đặc biệt công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh được Lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh đó phòng Công tác Chính trị đã tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2017, tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh CAND, trong đó chú trọng kiểm tra giờ giấc làm việc, chấp hành chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình công tác của cán bộ, chiến sỹ; vệ sinh doanh trại, nơi làm việc , góp phần tạo chuyển biến tích cực trong toàn thể CBCS về lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao trong toàn lực lượng. Bên cạnh hoàn thành tốt công tác chuyên môn phòng PX15 còn chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những kết quả đã đạt được, Phòng Công tác Chính trị vinh dự được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Tường đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà phòng Công tác Chính trị đã làm được trong năm 2017. Để phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Phó giám đốc yêu cầu trong năm 2018, phòng Công tác Chính trị tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch, chương trình công tác của Công an tỉnh, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi chương trình công tác đã đề ra. Trong đó tham mưu tổ chức cho đảng viên, CBCS học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng khóa XII, của Ngành và của Tỉnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, chú ý ở các đơn vị phục vụ chiến đấu như XDLL, Hậu cần- Kỹ thuật nhằm động viên CBCS phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng thời điểm cụ thể;  tham mưu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong, thực hiện quy chế, quy trình công tác và kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường nhấn mạnh: Trong thời gian tới, phòng Công tác Chính trị phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, phải tích cực tham mưu, nghiên cứu đề xuất, đổi mới, sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà.

 

N.O- VH