Triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá

113

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1129/UBND-KTTH nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế quản lý đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá theo quy định tại Luật Phí, Lệ phí và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP.

 

Ảnh minh họa.

Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, trong đó quy định một số sản phẩm, dịch vụ chuyển từ danh mục phí sang giá và thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá. Thực hiện Luật Phí và lệ phí, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, trong đó quy định cụ thể 09 dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế quản lý đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá theo quy định tại Luật Phí, lệ phí và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các dịch vụ chưa được UBND tỉnh ban hành giá, Sở Tài chính, các Sở quản lý chuyên ngành theo nhiệm vụ được giao tham mưu trình UBND tỉnh ban hành mức giá để các đơn vị có cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện, đơn vị, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát phương án giá, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giá trong thời gian tới theo lộ trình phù hợp.

2. Đối với dịch vụ chuyển từ phí sang giá, ngày 20/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cung ứng dịch vụ báo cáo kết quả hoạt động, tình hình cân đối thu – chi, đánh giá mức độ bù đắp chi phí phát sinh để cung ứng dịch vụ từ nguồn thu qua giá dịch vụ. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh giá, giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành đánh giá tác động đến mặt bằng giá chung tại địa phương (chỉ số CPI) và đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để có lộ trình điều chỉnh giá cho phù hợp.

3. UBND tỉnh yêu cầu các Sở chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn; thường xuyên theo dõi tình hình giá cả dịch vụ để báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có biện pháp kịp thời quản lý, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát tại địa phương và cả nước mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét xử lý theo quy định./.

Tiêu Dao